תנאי שימוש

כללי

תקנון ותנאי שימוש
(Dentalon.com )

א. מבוא:

1. אנו מודים לך על בחירתך באתר האינטרנט "דנטלון", המופעל ומנוהל על ידי "דנטלון", הידועה היטב בתחום הציור והאומנות. (להלן: "מפעילת האתר").

2. השימוש באתר האינטרנט כפוף לכלל התנאים המפורטים להלן בנוגע למתן השירותים מטעם מפעילת האתר.

3. השימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן ועל כן נבקשכם לקרוא את תנאי השימוש בעיון בטרם שימוש באתר האינטרנט.

4. היעדר התנגדות מפורשת בכתב לתנאי השימוש המפורטים להלן, ישקף הסכמה מלאה ומודעת מטעם המשתמש לתנאי השימוש ולחובות העולות מתנאים אלו.

5. האמור במסגרת תקנון זה בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, וההפך.

ב. השירות המוענק על ידי אתר האינטרנט:

6. אתר האינטרנט מעניק שירותי הפקה, הגדלה והדפסה של תמונות וצילומים, מתוך המאגר המצוי באתר האינטרנט הנתון בבעלות מפעילת האתר.

7. אתר האינטרנט מעניק את השירותים האמורים גם עבור תמונות וצילומים בבעלות פרטית, המועברים למפעילת האתר על ידי משתמשים פרטיים, אשר בוחרים לעלות לאתר האינטרנט צילומים, תמונות או כל חומר אחר מטעמם.

ג. אספקת המוצרים המוזמנים:

8. מפעילת האתר מתחייבת לעשות את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצרים והשירותים שיוזמנו ממנה במועד המוקדם ביותר האפשרי ובתוך פרק זמן סביר.

9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי כל אימת שלא סוכם בכתב בין הצדדים אחרת, אספקת המוצרים או השירותים המוזמנים תהיה בתוך פרק זמן של עד 30 (שלושים) ימים ממועד ביצוע ההזמנה.

ד. ביטול העסקה והחזרת המוצרים המוזמנים:

10. המוצרים והשירותים המוענקים על ידי מפעילת האתר למשתמש הנם מוצרים ושירותים שיוצרו במיוחד על פי הזמנתו ורצונו של המשתמש.

11. מפעילת האתר לא תקבל בחזרה מוצרים או שירותים שהוכנו על ידה בהתאם להזמנת המשתמש, זולת אם יוכח במפורש על ידי המשתמש כי המוצר או השירות שסופק הנם פגומים בשל מחדל ו/או מעשה שמקורו במפעילת האתר.

12. במקרים נדירים וחריגים, בהם יוכח כי אכן נפל פגם במוצר או בשירות אותו סיפקה מפעילת האתר, יהיה זה בידיה ובשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר האם להחזיר למשתמש את הסכום הכספי שהתקבל מאת המשתמש או האם להפיק את המוצר ו/או השירות שהוזמן בשנית.

13. לאחר הגעת המוצר או השירות המוזמן לידי המשתמש, לא תחול עוד כל אחריות על מפעילת האתר ו/או מי מטעמה כלפי המשתמש וכלפי כל פעולה שתעשה עם המוצר או השירות, לרבות כל טענה בדבר פגם או ליקוי במוצר ו/או בשירות.

ה. תעריפי שירותי האתר:

14. השירותים המוענקים על ידי אתר האינטרנט ובכללם שירותי ההפקה וההדפסה של התמונות, הצילומים וכל חומר אחר, יהיו כפופים לתעריף המצוי באתר האינטרנט שנקבע על ידי מפעילת האתר.

15. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריף השירותים, ככל שתמצא לנכון ובהתאם למציאות הקיימת בתחום השירותים אותם מעניק אתר האינטרנט.

ו. שינוי תכני האתר או השירות המוצע:

16. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים באתר ללא הגבלה וכל זמן שיידרש שינוי.

17. שינוי האתר או השירות המוענק על ידי האתר איננו מצריך כל הודעה מראש למשתמשי האתר ומפעילת האתר איננה אחראית לכל טענה ו/או השגה ו/או בעיה שתיווצר בעקבות שינוי אתר האינטרנט, תכניו או השירות המוצע על ידי אתר האינטרנט.

18. מפעילת האתר רשאית לבצע שינויים בכל עת שהיא, ללא כל התראה מוקדמת, הן בתנאי השימוש כפי שהוזכרו במסמך זה והן באתר האינטרנט עצמו, ככל שתראה לנכון.

19. באחריותו הבלעדית של המשתמש לבחון האם חל שינוי, הן בתנאי השימוש והן באתר עצמו. ביצוע עבודה או קבלת שירות מהאתר, יהווה מצד המשתמש הסכמה לשינויים שנערכו.

20. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בכל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לרבות עיצובו מחדש, החלפת תכניו, שיוני מקומו ועלות השירותים המוענקים באמצעות, כרצונה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ו. נוהלי הרשמה ומידע אישי:

21. המשתמש יידרש לצורך הזמנת השירות מאת מפעילת האתר למסור מידע אישי, כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס חיוב ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר.

22. מסירת הנתונים האישיים על ידי המשתמש איננה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים ובמוצרים המופיעים באתר האינטרנט.

23. באתר האינטרנט קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני אשר אינן חסויות, גלויות למי מטעם מפעילת האתר ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.

24. המידע האישי שיימסר על ידי המשתמש יישמר במאגר הנתונים של מפעילת האתר, אשר מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע למטרות ראויות בלבד ובכפוף להוראות כל דין.

25. באחריות המשתמש לוודא כי פרטי כרטיסי החיוב אותם הזין לאתר ופרטיו האישיים, לרבות מען למשלוח ההזמנה, הנם מדויקים ונכונים, כאשר מוסכים בזאת כי טעות הנובעת מאי דיוק במסירת הפרטים של המשתמש תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.

26. המשתמש מכיר בזאת בזכות מפעילת האתר להשתמש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם, וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים.

27. מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המועבר אליה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן המקובל.

28. היות ורשת האינטרנט יכולה לעיתים להיות פרוצה, הרי שמפעילת האתר איננה יכולה להתחייב על הגנה מושלמת מפני חדירה לנתונים המועברים אליה על ידי המשתמש, ועל כן באפשרות המשתמש לרכוש את השירותים המוצעים באמצעות אתר האינטרנט בטלפון או בהגעה אישית לחנות של מפעילת האתר.

29. מפעילת האתר איננה אחראית לכל בעיה שתתעורר בעקבות חשיפת פרטי המשתמש על ידי כל גורם בלתי מורשה באשר הוא.

ז. זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר:

30. זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות עיצובו והאלמנטים הגראפיים המופיעים בו, שייכות למפעילת האתר.

31. כל המידע, הצילומים, התמונות או כל חומר אחר המוצג באתר האינטרנט הנו בבעלות מפעילת האתר.

32. למשתמש אסור לעשות כל שימוש כל במידע, בצילומים, בתמונות או בכל חומר אחר המוצג באתר האינטרנט ללא קבלת הרשאה ממפעילת האתר.

33. בנוסף על האמור לעיל, מובהר בזאת כי למשתמש אסור להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי ולבצע כל פעולה מסחרית אחרת מכל סוג , כאמור, ללא אישור מפעילת האתר בכל הנוגע למידע, לצילומים, לתמונות או לכל חומר אחר המוצג באתר האינטרנט.

34. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהמידע, היצירות, הצילומים והתמונות המוצגים באתר האינטרנט על כל סוגיהם מוגנים בזכויות יוצרים ונתונים בבעלות מפעילת אתר האינטרנט, אשר לה נתונה הזכות הבלעדית להשתמש ביצירות ובתכנים אלו.

ח. העלאת חומרים לאתר האינטרנט על ידי המשתמש:

35. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות בכלל וזכויות היוצרים בפרט על צילומים, תמונות או כל חומר אחר המועלה על ידו ו/או מטעמו לאתר האינטרנט.

36. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי מפעילת האתר לא תשא בשום אחריות ביחס לתביעות בנושא זכויות יוצרים או בכל נושא אחר ביחס לצילומים, לתמונות או לכל חומר אחר שהמשתמש יעלה לאתר האינטרנט.

37. בכל מקרה שבו תישלח למפעילת האתר תלונה, תביעה, דרישה או התראה בנוגע ל לצילומים, לתמונות או לכל חומר אחר שהמשתמש העלה לאתר האינטרנט, תחול מלוא האחריות על המשתמש בלבד, כאשר בכלל זה מתחייב המשתמש לשפות ולפצות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה שתיגרם למפעילת האתר, כאמור..

38. המשתמש ישא באורח בלעדי באחריות מלאה לכל טענה של כל צד שלישי ביחס לחומרים, לצילומים, לתמונות או לכל מידע אחר שהעלה המשתמש לאתר האינטרנט.

39. המשתמש יפצה וישפה את מפעילת האתר בגין כל נזק, תשלום או הוצאה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, שיגרם למפעילת האתר או למי מטעמה, כתוצאה מהצילומים, מהתמונות או מכל חומר אחר שהמשתמש יעלה לאתר האינטרנט.

40. מפעילת האתר איננה נושאת בכל אחריות להפרה של חוק או תקנה או כל הוראה אחרת שנעשתה על ידי המשתמש אגב השימוש באתר או העלאת תכנים מטעם המשתמש לאתר האינטרנט, כך שמלוא האחריות הנה על כתפי המשתמש והוא בלבד ייתן את הדין לכך.

41. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לתוכן המידע ו/או החומרים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, לרבות וככל שיש בחומרים אלו הוצאת דיבה, לשון הרע, תועבה, פגיעה בפרטיות, גזענות או כל פגם חוקי אחר הנובע מהתכנים ומהחומרים המועלים על ידי המשתמשים לאת האינטרנט.

42. המשתמש מעניק בזאת למפעילת האתר אישור להציג, לפרסם, לערוך, לשווק ולמכור את החומרים שהועלו על ידו לאתר, כאשר התחייבות זו תחול על כל הצילומים, התמונות או כל חומר אחר שהמשתמש יעלה לאתר האינטרנט.
.
43. העלאת תכנים ו/או חומרים לאתר האינטרנט הנחשבים כחומרים לא חוקיים, כמו חומרי תועבה, לשון הרע, פורנוגרפיה או כל חומר אחר העלול לשקף עבירה על חוק כלשהו אסורה בהחלט.

44. המשתמש מצהיר בזאת שאין כל מניעה חוקית להעברת החומרים על ידו לאתר האינטרנט ושאין כל מניעה למפעילת האתר להשתמש בחומרים שהועלו על ידי המשתמש לאתר האינטרנט ובכלל זה צילומים, תמונות או כל חומר אחר.

45. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת שלא תעשה על ידו כל פעולה באשר היא, העלולה להשפיע לרעה על תפקוד אתר האינטרנט, להזיק לאתר האינטרנט או לפגוע בכל דרך ביתר המשתמשים באתר האינטרנט או בתפעול ובתפקוד השוטף של אתר האינטרנט.

ט. תחולת הדין, סמכות השיפוט ושונות:

45. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב תהייה נתונה סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, לתנאי השימוש באתר האינטרנט ולשימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר האינטרנט.

46. מפעילת האתר איננה מתחייבת שהשירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות.

גלישה ושימוש מהנים